Konkurs plastyczny dla dzieci

Królewny i Królewicze! Tradycyjnie konkurs plastyczny dla Was!

Zasady konkursu są proste: wykonajcie własnoręcznie koronę, zróbcie zdjęcie i prześlijcie je do nas (redakcja@naszebialeblota.pl lub poprzez wiadomość na FB) do 15 stycznia 2020 r. do godziny 12:00. W drugim etapie konkursu odbędzie się głosowanie przez reakcje opublikowanych na www.facebook.com/BiegTrzechKroli zdjęć. Nagrodzimy 3 Królewny i 3 Królewiczów, których koronowane głowy otrzymają największą liczbę lajków. Do wygrania: królewskie nagrody! Szczegóły w regulaminie poniżej.

Królewny i Królewicze – do dzieła!

Redakcja NBB – organizator Biegu 3 Króli

Regulamin Konkursu Plastycznego „Moja Królewska Korona”

ORGANIZATOR
Redakcja Nasze Białe Błota www.facebook.com/naszebialeblota, www.naszebialeblota.pl.

CELE KONKURSU

 • rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej uczestników,
 • prezentacja talentów plastycznych.

TEMATYKA KONKURSU
Uczestnicy przygotują jedną pracę plastyczną – koronę nadającą się do założenia na głowę – w dowolnej technice.

UCZESTNICY
W konkursie plastycznym „Moja Królewska Korona” mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs tylko 1 pracę.

ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Uczestnik przygotowuje własnoręcznie koronę – pracę plastyczną przy wykorzystaniu dowolnych technik i materiałów. Pracy konkursowej należy wykonać zdjęcie według wzoru (a) lub (b):
  (a) zdjęcie od wysokości ramion po koronę z nieodsłoniętą twarzą autora:
Wzór wykonania zdjęcia konkursowego: widoczna twarz i praca konkursowa

(b) zdjęcie korony
a następnie przesłać wykonane zdjęcie na adres e-mail redakcja@naszebialeblota.pl w temacie wpisując: „Moja Królewska Korona – imię i nazwisko” lub przesłać zdjęcie konkursowe poprzez wiadomość do strony „Bieg Trzech Króli” na portalu Facebook dostępnej pod adresem www.facebook.com/BiegTrzechKroli w terminie od 16 grudnia 2019 roku do 15 stycznia 2020 roku do godziny 12:00.

Przesyłane na konkurs zdjęcia prac, należy opisać poprzez podanie następujących danych: imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, kontakt do rodziców (e-mail i nr telefonu). Przesłanie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na jej publikację.

 1. Zdjęcia prac konkursowych zostaną zamieszczone na stronie: https://www.facebook.com/BiegTrzechKroli dnia 16 stycznia 2020 r. Od momentu publikacji prac konkursowych do dnia 30 stycznia 2020 r. do godz. 23:59 każdy użytkownik Facebooka będzie mógł oddać swój głos (poprzez „lubię to” lub inną reakcję) na dowolną ilość prac. Głosy w postaci reakcji otrzymane pod pracą konkursową po zakończeniu głosowania nie będą wliczone do wyników konkursu.
 2. Prace nadesłane po terminie oraz niespełniające wymogów regulaminowych zostaną zdyskwalifikowane. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 3. O wygranej zdecyduje największa liczba reakcji wśród prac zakwalifikowanych i opublikowanych na stronie: https://www.facebook.com/BiegTrzechKroli. Nagrodzonych zostanie 6 koron (3 dziewczynek i 3 chłopców) – zdjęć prac konkursowych z największą liczbą głosów. Organizator zastrzega sobie także możliwość przyznania innych wyróżnień.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu głosowania.
  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 30 stycznia 2020 r. na stronie internetowej Biegu Trzech Króli pod adresem www.bieg3kroli.pl oraz stronie Biegu Trzech Króli na Facebooku pod adresem http://www.facebook.com/BiegTrzechKroli.
 5. Każde podejrzenie o niestosowanie zasad fair play, zwłaszcza w zdobywaniu głosów, będzie skutkowało dyskwalifikacją pracy z konkursu bez możliwości odwołania. Organizator konkursu będzie rozstrzygać w takich sytuacjach w trybie pilnym.

NAGRODY
Autorzy sześciu prac, które otrzymają najwięcej polubień, otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu lub sponsorów.

RODO
Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu plastycznego pt. „Moja Królewska Korona” jest HVACR.pl Aldona Rybka z siedzibą w Bydgoszczy, Wojska Polskiego 8, 85-171 Bydgoszcz, właściciel domeny i portalu www.naszebialeblota.pl.
 2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu plastycznego pt. „Moja Królewska Korona”.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przystąpienie do konkursu.
 5. Dane osobowe laureatów konkursu będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim poprzez upowszechnienie ich imienia i pierwszej litery nazwiska oraz wieku do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.bieg3kroli.pl oraz stronie Biegu Trzech Króli na Facebooku pod adresem http://www.facebook.com/BiegTrzechKroli.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji konkursu, w tym publikowania imienia i pierwszej litery nazwiska oraz wieku autora pracy i wyników na stronach internetowych. Uczestnik/opiekun prawny uczestnika ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.
 2. Udział w konkursie jest zarówno zgodą na bezpłatne publikację prac, jak i upublicznianie ich na stronach internetowych, gazetach i innych mediach promujących konkurs.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac do celów popularyzowania zawodów biegowych pn. „Bieg Trzech Króli”, w szczególności publikacjach wszelkiego typu wydawanych przez organizatora oraz w internecie.
 4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy plastycznej na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 5. Kwestie sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.

Rejestracja