Regulamin

Regulamin V Biegu Trzech Króli 2020

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Biegu Trzech Króli jest redakcja Nasze Białe Błota www.naszebialeblota.pl, www.facebook.com/naszebialeblota (firma HVACR.pl).
2. Współorganizatorem Biegu 3 Króli jest Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach.
3. Uczestnikiem Biegu jest każda osoba, która prawidłowo zarejestrowała się i wypełniła formularz rejestracyjny dostępny na stronie www.bieg3kroli.pl, wniosła opłatę startową oraz podpisała oświadczenie (Kartę Startową) przy odbiorze Numeru Startowego.
4. Drużyną jest grupa 3 Uczestników zapisanych do wspólnej sztafety Bieg 3 Króli.
5. Bieg Trzech Króli zwany Biegiem 3 Króli zwany dalej w skrócie Biegiem – bieg sztafetowy na dystansie 3x ok. 3 km, ze startem i metą w miejscowości Białe Błota, na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz, dnia 06.01.2020 r.

II. Cele
Bieg jest imprezą sportowo-towarzyską i odbędzie się dnia 06.01.2020 r. Start i meta zlokalizowane będą na placu przy ul. Czeremchy w Białych Błotach.
Cele Biegu:
1. Promocja lokalnego biegania przełajowego na krótkim dystansie z upowszechnianiem biegania drużynowego i rodzinnego.
2. Wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach sztafetowych oraz innych ustalonych przez Organizatorów.

III. Termin i miejsce, informacje podstawowe
1. Bieg odbędzie się 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) w Białych Błotach. Biuro zawodów czynne do godz. 10:30; start o godz. 11:00.
2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu zostanie potwierdzona na stronie internetowej www.bieg3kroli.pl oraz na stronie www.facebook.com/biegtrzechkroli najpóźniej 14 dni przed datą Biegu.
3. Trasa Biegu nie będzie objęta atestem.
4. Punkt z napojami dla Uczestników będzie znajdował się przy starcie/mecie Biegu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty, godziny i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.bieg3kroli.pl oraz na stronie www.facebook.com/biegtrzechkroli.
6. Długość trasy sztafetowej 3 Uczestników x pętla ok. 3 km. Bieg przełajowy.
7. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 63 minuty. W przypadku Drużyny, która przekroczy limit, jej ewentualna dyskwalifikacja będzie zależała od decyzji Organizatora.
8. Uczestnicy na trasie Biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń wolontariuszów, druhów OSP, funkcjonariuszów policji i ratowników medycznych.
9. Biuro zawodów jak i start oraz meta znajdować się będą na placu Nadleśnictwa Bydgoszcz przy ul. Czeremchy w Białych Błotach.

IV. Warunki zgłoszenia i uczestnictwa
1. W biegu może startować każda osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą zostać Uczestnikami Biegu pod warunkiem zgody i podpisanego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku osób nieletnich rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.
2. Organizator wprowadza limity: 300 Uczestników, czyli 100 Drużyn 3-osobowych. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w limicie. W przypadku zmian w wyznaczonym limicie, organizator poinformuje Uczestników na stronie internetowej www.bieg3kroli.pl oraz na stronie www.facebook.com/biegtrzechkroli.
3. Drużyna musi składać się z trzech (3) Uczestników. Każdy z Uczestników musi pokonać, jedno pełne okrążenie w trakcie Biegu w jednej Drużynie. Każdy Uczestnik Drużyny może pokonać trasę tylko jeden (1) raz.
4. O kolejności nadawania numerów decyduje firma oferująca usługę pomiaru czasu Biegu, wynajęta przez Organizatora.
5. Kolejność biegu poszczególnych zawodników jest następująca: pierwszy okrążenie pokonuje Kapitan drużyny zwany Kacprem, oznaczony na Numerze Startowym literą „K”, następnie Melchior oznaczony na Numerze Startowym literą „M” i jako trzeci Uczestnik Baltazar oznaczony na Numerze Startowym literą „B”. O kolejności w Drużynie decyduje Kapitan podczas zapisów poprzez formularz rejestracyjny.
6. Uczestnicy będą starować w grupach 20-osobowych co ok. 1-2 minuty. Przynależność Uczestników do danej grupy zależna będzie od przydzielenia Numeru Startowego. Kolejno startować będą 20-osobowe grupy określone numerami 1-20, 21-40, 41-60, 61-80 i 81-100.
7. Uczestnicy Kacper („K”) i Melchior („M”) po pokonaniu jednego ok. 3 km okrążenia przekazują pałeczkę sztafetową kolejnemu Uczestnikowi Drużyny.
8. Aby dokonać zmiany, Uczestnik musi przekazać pałeczkę sztafetową następnemu zawodnikowi w Drużynie w Strefie Zmian. Bieg bez pałeczki lub zakończenie Biegu bez niej oznacza dyskwalifikację Drużyny. Każdy Uczestnik Drużyny może pokonać trasę 3 km z pałeczką tylko jeden (1) raz.
9. Każda Drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową w dniu Biegu w Biurze Zawodów.
10. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowa rejestracja na stronie poprzez formularz online, uiszczenie opłaty startowej oraz podpisanie Karty Startowej w dniu odbioru Pakietu Startowego lub w dniu startu.
11. Zapisu 3-osobowej drużyny dokonuje Kapitan zwany Kacprem za pomocą formularza online.
12. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej i jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
13. Za pełne zgłoszenie udziału w Biegu uważa się wypełnienie przez Kapitana zespołu (Kacpra), internetowego formularza zgłoszeniowego i opłacenia startowego.
14. Obowiązuje nadanie nazwy Drużyny, które jest warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Nazwy Drużyn nie mogą się powtarzać.
15. Zapisów i wpłat można dokonywać od dnia rozpoczęcia rejestracji do wyczerpania limitu oznaczającego 100 (sto) prawidłowo zarejestrowanych i opłaconych trzyosobowych Drużyn.
16. Uczestnicy Biegu będą weryfikowani w Biurze Zawodów przez okazanie dokumentu tożsamości i podpisanie oświadczenia (Karty Startowej).
17. W trakcie trwania Biegu każdy Uczestnik jest zobowiązany do założenia Numeru Startowego wydanego w Pakiecie Startowym. Zasłanianie Numeru Startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych Numerów Startowych.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
19. Regulamin i Formularz Rejestracyjny są dostępne na stronie www.bieg3kroli.pl oraz na stronie www.facebook.com/biegtrzechkroli.
20. Adres odbioru Pakietów Startowych oraz Biura Zawodów czynnych przed dniem biegu zostanie opublikowany na stronie internetowej www.bieg3kroli.pl oraz na stronie www.facebook.com/biegtrzechkroli.
21. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
22. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach lub deskorolkach.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających oraz nielegalnych substancji jakiegokolwiek rodzaju.
24. Imprezę Bieg 3 Króli 06.01.2020 r. w Białych Błotach ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
26. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dobry stan zdrowia, bez przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu przełajowym na dystansie ok. 3 km oraz świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństwa i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia.
27. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze Zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie (Kartę Startową) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.
28. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną w pobliżu startu/mety Biegu.

V. Opłata Rejestracyjna
1. Opłata Rejestracyjna zwana opłatą startową za udział w Biegu wynosi 120 zł od Drużyny tj. 40 zł od każdego Uczestnika.
2. Opłatę startową należy uiścić niezwłocznie po dokonaniu rejestracji Drużyny poprzez system opłat elektronicznych.
3. Opłatę Rejestracyjną należy dokonać do zakończenia limitu zapisów, najdalej do 20.12.2019 r. jeśli limit nie został wcześniej wyczerpany.
4. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków na rachunek.
5. Płatności realizowane są przelewami (przelew elektroniczny) za pomocą generowanej automatycznie możliwości płatności po rejestracji dokonanej online.
6. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi.
7. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika.
8. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu – musi to zaznaczyć w uwagach do formularza oraz w opisie przelewu lub przesłać stosowną informację drogą e-mail na adres Organizatora redakcja@naszebialeblota.pl.
9. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem.

VI. Pakiet Startowy
1. Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczeniu Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik otrzyma Pakiet Startowy, w skład którego wchodzą: skarpetki sportowe, medal odlewany, numer startowy, agrafki, ubezpieczenie, usługa pomiaru czasu, opieka medyczna i posiłek regeneracyjny.
2. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
3. Numery Startowe będzie można odbierać pod adresem i we wskazanym terminie podanym na stronie na stronie www.bieg3kroli.pl oraz na stronie www.facebook.com/biegtrzechkroli.

VII. Pomiar czasu
1. Pomiar czasu będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego na linii mety.
2. Oficjalnym czasem zawodów jest czas brutto.
3. Każdy z Uczestników winien przekroczyć linię startu/mety kończąc bieg/przekazując pałeczkę z chipem.

VIII. Biuro zawodów, depozyt
1. Informacje o adresie Biura Zawodów i godzinach jego otwarcia zamieszczone będą na stronie na stronie www.bieg3kroli.pl i www.facebook.com/biegtrzechkroli.
2. Odbiór Numeru i Pakietu Startowego Uczestnika przez inne osoby będzie możliwy po okazaniu podpisanej Karty Startowej oraz kopii dowodu tożsamości Uczestnika.
3. W pobliżu mety Biegu Uczestnicy będą mogli skorzystać z depozytu oraz sanitariatów.
4. W depozycie zabrania się pozostawiania rzeczy wartościowych oraz dokumentów.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników bez opieki w trakcie Biegu.

IX. Klasyfikacje i nagrody
1. W Biegu będzie prowadzona
a. klasyfikacja sztafetowa (miejsca pierwsze) w kategoriach:
M – Drużyna Mężczyzn
K – Drużyna Kobiet
KM – Drużyna mieszana
R – Drużyna Rodzina
przy czym Uczestnikami Drużyny Rodzina mogą być jedynie Rodzice + własne Dziecko lub Rodzic + własne Dzieci;
b. klasyfikacja Król Biegu M i Królowa Biegu K
wyłonieni zostaną najszybszy spośród Mężczyzn i najszybsza spośród Kobiet.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
3. Laureaci otrzymają okolicznościowe statuetki i nagrody.
4. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymają pamiątkowy medal.
5. Zmiana klasyfikacji sztafetowej w dniu Biegu bez zgody Organizatora jest zabroniona.

X. Polityka prywatności i ochrona danych
1. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
3. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od Partnerów i Sponsorów.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu, zmian i istotnych informacji związanych z Biegiem takich jak przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia oraz poinformowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora.
6. Uczestnik zarejestrowany do Biegu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i Sponsorów swego wizerunku, nazwiska, głosu w środkach masowego przekazu w materiałach dotyczących Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także do wykorzystania w internecie oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne. Niniejsza zgoda ma charakter dobrowolny, bez ograniczeń terminowych i jest nieodpłatna.
7. Dane osobowe Uczestników Biegu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody oraz celach marketingowych.
8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu lub Rajdzie. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np. e-mail, sms, list zwykły, o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
10. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
11. Zawodnikom przysługują prawa do:
a. dostępu do danych,
b. sprostowania danych,
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania danych,
e. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,
f. wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.

XI. Postanowienia końcowe
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
5. Organizator ma prawo dokonać zmian w Regulaminie Biegu.
6. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawiania takich szkód.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
8. Informacje i aktualności dotyczące Biegu można znaleźć na stronach:
www.bieg3kroli.pl
www.facebook.com/BiegTrzechKroli
10. Kontakt z organizatorem: Aldona Rybka tel. +48 602 439 111; redakcja@naszebialeblota.pl.
11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na www.bieg3kroli.pl.

Rejestracja